søndag den 8. april 2012

Georg Ritzer

– McDonaliseringen af samfundet 


Udarbejdet af Alex Young Pedersen, 2007 
Et handout om Georg Ritzers begreb McDonalisering som har været anvendt til socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Det samfundsvidenskabelige fagområde, VIA University College Aarhus

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2007) "Georg Ritzer – McDonaliseringen af samfundet". www.HandoutNU.dk. 8. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>


1. Definition


Begrebet McDonaldisering er, ifølge den amerikanske sociolog Georg Ritzer (1996), et udtryk for den vidtrækkende proces:

“hvorved fast food-restaurantens principper bliver dominerende i forhold til flere og flere sektorer i såvel det amerikanske samfund som resten af verden” (ibid. 17) 

Den påvirker en lang række virksomhedsformer og selve livsformen i en betydelig del af verden. Jvf. Thomas Højrups forståelse af livsformernes og virksomhedsformerne gensidige betingelsesmuligheder:

“...der er et gensidigt berettigelsesforhold mellem livsformen og den økonomiske-juridiske enhed. Livsformen kunne ikke fungere uden den, og denne særlig virksomhedstype kunne ikke eksistere uden en sådan livsform”. (Højrup 1989, 197)

2. Metodologi & teori


Ritzer bruger McDonalds som en weberiansk idealtype. Idealtypen har intet med ideal at gøre, den er udelukkende et tankebillede, som forskeren konstruerer og anvender i sit forsøg på at fange virkelighedens mangfoldighed. Man når frem til idealtypen ved;

”ensidigt at betone én eller et par synsvinkler og ved at lægge en masse spredte og ikke klart afgrænsede fænomener sammen ... enkelte fænomener som føjer sig efter disse ensidigt betonede synsvinkler og bliver til et samlet billede” (Weber 1977, 139)

I det hele taget er Ritzer stærkt inspireret af Max Weber i sin analyse og kan ses som en videreudbygning af Webers rationaliseringstese, hvor traditionelle (irrationelle) regler udskiftes med logiske konsistente (logistiske) regler. Hvor slutpunktet for Webers analyse er “det rationelle jernbur” ser Ritzer på rationaliserings skyggesider, som for ham er mere irrationalitet og dehumanisering. Med hensyn til rationaliserings bagside kan man sammenligne ham med Frankfurterskolens kritiske teori (specielt Horkheimers & Adornos Oplysningens dialektik), Zygmunt Baumans sociologi (Modernitet og holocaust) og Ulrich Becks teori om risikosamfundet (uintenderede sideeffekter).

2.1. Kort om kulturanalyser


Kultur er et fælles mønster af erfaringer, normer, værdier, holdninger, kundskaber og adfærd. Kultur er dermed også et kollektivt fænomen - man kan ikke have sin egen individuelle kultur.
Den underliggende mekanisme i kulturanalyser er at ændringer i vores grundlæggende værdier får afgørende betydning for indviders mulighed for at skabe mening med deres tilværelse og samfundets formation og indretning.

3. McDonaldiseringens dimensioner


McDonaldiseringens dimensioner svarer nøje til rationaliseringsprocessen. Disse processer findes også i begrebet om Fordisme, der stammer fra Henry Fords transportsbåndssystem. De fire hoveddimensioner er opgjort i tabel 1. Desuden er også tre andre dimensioner som Ritzer nævner inddraget. Dimensionerne er opgjort i tabel 1, herunder.

Tabel 1. McDonaldiseringens dimensioner

Note: Udarbejdet på baggrund af Ritzer (1996) McDonaliseringen af samfundet. Hans Reitzels Forlag, p. 27-29

Litteraturliste


  • Bauman, Zygmunt. (1991). Modernity and the Holocaust. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press ISBN 978-0745609300
  • Beck, Ulrich. (1992). Risk Society. Towards a New Modernity. Trans. by Mark Ritter. London: Sage Publications ISBN 978-0803983465
  • Højrup, Thomas (1989) Det glemte folk. Livsformer og centraldirigering. Institut for europæisk folkelivsforskning. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut, p. 196-215
  • Ritzer, George. (1996) McDonaliseringen af samfundet. København: Hans Reitzels Forlag, p. 17-36
  • ______. (2004) The McDonaldization of Society. Revised Edition. London: SAGE Pub. ISBN 978-0761988120
  • Weber, Max (1977) Critique of Stammler. New York: Free Press ISBN 978-0029341001

Bøger omtalt i dette handout
Ingen kommentarer:

Send en kommentar