onsdag den 4. april 2012

Anthony Giddens

– den diskursive bevidstheds forandringspotentiale

Udarbejdet af Alex Young Pedersen, 2007 Et handout om Anthony Giddens' sociologi som har været anvendt til socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

Det samfundsvidenskabelige fagområde, VIA University College Aarhus

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2007) "Anthony Giddens – den diskursive bevidstheds forandringspotentiale". www.HandoutNU.dk. 4. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>


De to hovedfaser i Giddens’ forskning er følgende:
 1. Strukturationsteori (teoretisk tilgang)
 2. Modernitetsanalyse (konkret analyse)
Dette handout følger disse hovedspor.

1. Strukturationsteori


Figur 1 viser hvordan Giddens’ strukturationsteori bygger bro mellem den problematiske og paradigmatiske modstilling i klassisk sociologi.

Figur 1. Model over struktuation


Social praksis er den proces hvorigennem aktørers handlinger producerer og reproducerer strukturer, samtidig med at strukturerne betinger handlinger.

1.1 Fra aktør til agent


Aktøren eller agenten er kyndig med hensyn til de fleste af sine handlinger. Denne kyndighed (knowledgeablity) opdeles i praktisk bevidsthed og diskursiv bevidsthed.

 • Praktisk bevidsthed er agentens know-how. Implicit og tavs viden. (Vi ved hvordan vi skal handle i bestemte sociale sammenhænge – handlinger er rutiniserede)
 • Diskursiv bevidsthed er agentens know-why. Eksplicit og udtalt viden. (Vi ved hvorfor vi handler som vi gør og kan ændre vores adfærd – handlinger forklares)

Grænserne mellem de to er flydende, bl.a. som  følger af den øgede refleksivitet og aftraditionalisering. Derudover nævner Giddens ubevidste motiver, som kan være bevæggrunde vi enten har fortrængt eller som fremstår fordrejede. De kan ikke gøres til genstand for vores egen bevidsthed.

1.2 Strukturbegrebet opsplittes


Giddens skelner mellem systemer og strukturer, hvoraf systemer bygger på relationer og strukturer er afhængige af lovmæssig eller forordnet (enacted) adfærd. Mere udførligt kan det siges at;
“Sociale systemer er mønstre af relationer som konstant og cyklisk reproduceres på tværs af tid og rum, såsom sociale grupperinger, familier, interessegrupper, byer og samfund. Reproduktionen og repetitionen af former for social interaktion udgør i sig selv de sociale systemer. Den klassiske definition lyder således; “patterns of relations in groupings of all kinds, from small, intimate groups, to social networks, to large organizations” (p. 131) 

Strukturer er afhængige af praksis – menneskelig handling. De eksisterer således kun når vi reproducerer dem gennem praktisk bevidste og/eller diskursive bevidste handlinger. De bygger på regler og ressourcer, som aktører anvender til at producerer og reproducerer strukturerne. Giddens præciserer at strukturer referer til en bestemt praksis eller handlingsprocedurer. Disse er;
 1. Procedure regler: Hvordan en given praksis udføres (sproglige regler, køkultur, at gå i grupper, at møde mennesker)
 2. Moralske regler: Passende former for social handling (love, værdier og normer, der styre social interaktion)
 3. Materielle ressourcer: Fordelingen af ressourcer mellem aktiviteter og medlemmer af samfundet (ejerforhold over produktionsmidler, varer, indkomst, kapital)
 4. Autoritetsmæssige ressourcer: Formelle organisationer (social mobilitet, legitimitet og autoritet)
Markedsudveksling, klassestrukturer og politiske processer er sådanne strukturer. Samtidig er det vigtigt at påpeger strukturernes dobbelthed. På den ene side kan vi henvise til dem, som det som påvirker vores adfærd i givne situationer (eks. en handelssituation el. lign.), men på den anden side kan mere eller mindre bevidste ændringer eller tilpasninger i adfærd medfører strukturelle ændringer. I bevidstheden om dette ændringspotentiale ligger åbningen for agenten.

2. Modernitetsanalyse


Det moderne, som opstår i 1600-tallet, kendetegnes ved et samspil af kapitalisme, industrialisme, nationalstatens overvågning og kontrol og militærindustriens udvikling. Endvidere ved en række forhold og institutioner; nationalstaten, det moderne politiske system, lønarbejde, kommodificering (varegørelse) og urbanisering. Det moderne er dynamisk og forandrer sig med en hastighed, dybde og intensitet som er unik.

Giddens’ analyse af moderniteten kan opstilles i tre punkter;
 1. Adskillelse af tid og rum
 2. Udlejring af sociale systemer
 3. Refleksivitet

2.1 Adskillelse af tid og rum

Tiden er standardiseret og globaliseret, rummet for vores handlinger udvides som følger af den teknologiske udvikling. Man kan her tænke på udbredelsen af telekommunikation og internettet, som de væsentligste kilder til denne udvikling.

2.2 Udlejring af sociale systemer


Fra indlejrning af konkrete systemer til udlejring af abstrakte systemer. Symbolske tegn, såsom penge (eller likviditet) muliggør nye interaktionsmønstre på tværs af tid og rum. Ekspertsystemer, såsom transportsystemet, muliggør øget mobilitet. Som et standardeksempel på udlejring af sociale systemer er handel, som før foregik på det lokale marked eller i landsbyen mellem konkrete personer til nutidens e-handel som er hevet ud af den kendte og konkrete kontekst hvor den før foregik.

2.3 Refleksivitet


Det moderne samfunds refleksivitet foregår på to planer; det institutionelle og det personlige niveau og det defineres som; den regelmæssige brug af viden som til stadighed indsamler og anvender til organisation og forandring af samfundet. Refleksiviteten er på denne måde i sig selv et udtryk for det moderne oplysningsprojekt. I en situation af øget valgfrihed tvinges vi så at sige til at reflektere over vores valg, da intet svar er givet på forhånd og vi selv står til ansvar for vore valg. Aforistisk kunne man sige at: Vi vælger at vælge, fordi vi ikke har noget andet valg!


3. Perspektiver & kritik


3.1. Den socialfaglige udddannelse


Den diskursive bevidsthed er det forandringspotentiale, hvorved agenter kan påvirke de strukturer som det befinder sig i. Professionalisering/akademiseringen af den socialfaglige uddannelse er et udtryk for et ønske om større refleksivitet i det socialfaglige arbejde. Det diskursive bevidsthedsplan og det refleksive er det metaplan hvorpå det socialfaglige skøn bør foregår. Det er den kritiske forholden sig til metoder, teorier og handlingsmuligheder i det givne og konkrete møde med borgeren og dels den institutionelle indsamling og evaluering af viden der kan være medvirkende til at forbedre gældende praksis.

3.2. Agenten som ‘det nye menneskesyn’


Forestillingen om den kyndige agent går igen i mange områder; herunder psykologi, pædagogik, undervisning, politik mv. Eksempler herpå er det resiliente barn, den lille voksne, det kompetente barn, empowerment-strategier, kognitiv terapi, ressourceprofiler, sociale netværk etc. Ændringen i menneskesyn følger også socialpolitiske strømninger, såsom bevægelsen fra ‘klient’ over ‘borger’ til ‘bruger’, som måske kan perspektiveres til vægtningen i forskellige velfærdsstatsregimer.

3.3. Kritik


Hvor meget magt har agenten? Tillægger Giddens ikke for stor betydning til agentens muligheder for at forandre strukturerne? Giddens overser (eller underbetoner) eksempelvis de sproglige strukturers magt over aktørerne - hvordan vi taler om tingene har bestemte konsekvenser (eks. Den alternative velfærdskommisions diskussion af ‘nytte’- og ‘behovs’-orienterede velfærdsbegreb).


Litteraturliste

 • Giddens, Anthony. (1976). ”Classical Social Theory and the Origins of Modern Sociology”. The American Journal of Sociology, Vol. 81 (4): 703-729
 • _____. (1990). The Consequences of Modernity. Stanford, California: Stanford University Press ISBN 978-0745609232
 • _____. (1991) Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge, U.K.: Polity Press ISBN 978-0745609324
 • Kaspersen, Lars Bo (2000) “Anthony Giddens”. I Andersen m.fl. (red) Klassisk og moderne samfundsteori. Kap. 24. København: Hans Reitzelz Forlag

BØGER OMTALT I HANDOUT

Ingen kommentarer:

Send en kommentar